Berichten over: Sociaal en Cultureel Planbureau

In verkiezingsprogramma’s te weinig oog voor noodzakelijke keuzes en de gevolgen voor mens en samenleving

Politieke partijen maken in hun verkiezingsprogramma lang niet altijd keuzes die nodig zijn op thema’s die belangrijk zijn voor Nederland en haar inwoners, zoals de gezondheidszorg en de krapte op de arbeidsmarkt. Verder geven partijen in hun programma wel aan welke doelen ze nastreven, maar niet wat prioriteit heeft. En dat is gezien de huidige (financiële, ruimtelijke en personele) krapte heel belangrijk. Tot slot is de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van voorgestelde maatregelen een aandachtspunt.

Lees verder »

SCP: Hoge verwachtingen van nieuw kabinet, maar weinig vertrouwen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen verslag uit over haar Continu Onderzoek Burgerperspectieven.

Lees verder »

SCP: Ongelijkheid op de arbeidsmarkt vraagt om brede kijk op zorgtaken thuis

Kinderopvang zorgt ervoor dat ouders van jonge kinderen kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Het kabinet zet in op het verder verhogen van arbeidsparticipatie van vrouwen door het gebruik van kinderopvang te stimuleren. In de huidige samenleving zijn de mogelijkheden daartoe echter beperkt. Zo wegen normen en idealen rondom moederschap zwaar op de overwegingen om meer te gaan werken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt een advies uit

Lees verder »

Helft Nederlanders bezorgd over online gedrag en misinformatie

Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over foutieve en misleidende informatie op sociale media. Het gaat dan vooral om zorgen over het gevaar dat mensen beïnvloed worden door misinformatie, onder meer bij verkiezingen. Daarnaast zijn er zorgen over vervelende omgangsvormen online, zoals bedreigingen en beledigingen. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat recent verschenen is.

Lees verder »

Kabinetsplan kinderopvang heeft weinig effect op arbeidsparticipatie maar vergroot kansenongelijkheid

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De kosten van het kabinetsplan bedragen circa 2,5 miljard euro. Gezien het beperkte rendement van de investering en de maatschappelijke risico’s concluderen de planbureaus dat het verstandig is om het plan te heroverwegen.

Lees verder »

Sociaal en Cultureel Planbureau: Participatiewet heeft te grote focus op betaald werk, fundamentele herziening nodig

Op 14 juni a.s. staat er een commissiedebat in de Tweede Kamer gepland over de kabinetsplannen om de Participatiewet te wijzigen. Nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderstreept de noodzaak om deze wet fundamenteel te herzien.

Lees verder »

SCP: Eén op de zes Nederlanders kampt met stapeling van problemen

Eén op de zes volwassenen in ons land heeft te maken met een stapeling van problemen. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag verschijnt, blijkt dat deze mensen bijvoorbeeld weinig financiële middelen hebben en geen sociaal netwerk. Daarnaast toont het SCP-onderzoek aan dat ruim één op de tien ouders van minderjarige kinderen met zo’n stapeling van zorgen of problemen kampt. Naast zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kinderen, hebben zij ook andere problemen. Om mensen die hulp nodig hebben goed te ondersteunen, is het belangrijk dat gemeenten alert zijn of mensen een stapeling van problemen hebben en moeten zij hun ‘redzaamheid’ niet overschatten.

Lees verder »

SCP: Maatschappelijk onbehagen, achtergrond en mogelijke oplossingen

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) constateert in heer nieuwste rapport dat een meerderheid van de Nederlanders somber is over richting die het land opgaat.

Lees verder »

Politiek vertrouwen verder gedaald: 6 op de 10 Nederlanders ontevreden over politiek

Onderzoek Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) In het najaar van 2022 verslechterde de negatieve stemming in Nederland verder. 62% van de Nederlanders vindt dat het de verkeerde kant opgaat met het land (was 46% in het voorjaar van 2022). 60% is niet tevreden met de politiek in Den Haag (was 49%) en 73% verwacht dat het slechter zal gaan met de economie (was 63%).

Lees verder »