Op 16 mei 2024 presenteerden de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB het hoofdlijnenakkoord. In het akkoord wordt gefocust op bestaanszekerheid, beperken van migratie, bijstellen van de ambities op klimaat- en stikstofbeleid en borging van de rechtstaat met stabiele overheidsfinanciën. Stimuland is blij dat er meer erkenning is voor de regio en landbouw maar we missen aandacht voor de sociale kant en hebben zorgen over de behoudende koers voor de landbouw en andere maatschappelijke opgaven.

Erkenning voor de regio en landbouw

Ingrid Jansen, directeur van Stimuland, is tevreden met de erkenning voor de regio en de landbouw in het hoofdlijnenakkoord. ‘Zo staat de gebiedsgerichte benadering voorop bij woningbouw, infrastructuur en bereikbaarheid. Ook moeten er regionale afspraken worden gemaakt over bereikbaarheid van acute zorg en het behoud van streekziekenhuizen. Regiodeals worden omgebouwd tot strategische investeringsagenda’s en programma’s als ‘Nationaal Programma Leefbaarheid’ en ‘Elke regio telt’ worden doorgezet.’ Verder wordt in het akkoord met trots gesproken over de landbouw. Wij zijn blij met deze woorden omdat boeren en tuinders in de afgelopen jaren het gevoel hadden dat ze niet gezien en gehoord werden. Ook wordt het vakmanschap en ondernemerschap van de boer weer centraal gesteld en krijgen zij de ruimte om te doen wat in de praktijk werkt.

Weinig aandacht voor de sociale kant

In het akkoord is weinig aandacht voor het versterken van de onderlinge solidariteit en sociale cohesie. Terwijl juist in deze tijd, waarin steeds meer wordt gevraagd van de onderlinge solidariteit omdat de overheid niet meer alles zelf kan doen, het vrijwilligerswerk ontzettend belangrijk is. Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat de nieuwe regering de maatschappelijke diensttijd (MDT) per 1 januari 2027 wil afschaffen. Hierdoor krijgen minder jongeren de kans om in aanraking te komen met vrijwilligerswerk. Terwijl talloze verenigingen en organisaties in dorpsgemeenschappen steunen op de inzet van vrijwilligers. Met het schrappen van dit programma komt de sociale kwaliteit van plattelandsgemeenschappen dan ook onder druk te staan.

Meer accent op leefbaarheid van het platteland

Daarnaast had Stimuland gehoopt dat er iets meer accent zou worden gelegd op het versterken van leefbaarheid op het platteland. ‘Het is fijn dat er extra geld komt voor buslijnen, maar ik lees in het akkoord niks terug over onderwijs. Terwijl het tekort aan scholen op het platteland groot is. En dat geldt overigens ook voor wijkagenten. De komende maanden zou er meer aandacht moeten komen voor leefbaarheid en bestrijding van criminaliteit op het platteland’, bepleit Jansen.

‘Boeren in Nederland hebben een stabiel perspectief nodig naar én voorbij 2040. Over dat broodnodige perspectief wordt met geen woord gerept in het akkoord.’

Zorgen over de behoudende koers voor de landbouw

Hoewel Stimuland blij is met de waardering die wordt uitgesproken voor de landbouw, maakt zij zich tegelijkertijd zorgen dat het nieuwe kabinet vooral aandacht heeft voor acute problemen. Denk hierbij aan de afzet van mest en onvoldoende voor duurzame verdienmodellen. De Nederlandse voedselketen moet en kan oplossingen bieden voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en klimaatadaptatie. Jansen: ‘Boeren in Nederland hebben een stabiel perspectief nodig naar én voorbij 2040. Over dat broodnodige perspectief wordt met geen woord gerept in het akkoord.’ Ook zijn we bezorgd over de behoudende koers ten aanzien van de andere maatschappelijke opgaven op het gebied van energie en klimaat. Ambities en investeringen zijn nodig om ons platteland gezond en leefbaar te houden.

Stimuland 2.0

In de afgelopen jaren heeft Stimuland zich ontwikkeld van een uitvoerende organisatie voor het landelijk gebied in Overijssel, tot een financieel onafhankelijke stichting die wordt gevraagd om op tactisch en strategisch niveau mee te denken over de uitdagingen op het platteland. Ons team is gegroeid, we voeren meer opdrachten uit verspreid over verschillende provincies en we hebben recent onze organisatiestructuur daarop aangepast. Deze ontwikkeling, in combinatie met onze recente verhuizing naar Mr. Green in Klarenbeek, maakt dat het nu ook tijd is voor een nieuwe uitstraling. Met deze nieuwe look maken we van Stimuland een organisatie die ook in identiteit en uitstraling klaar is voor de toekomst!

Ingrid Jansen over de transitie van Stimuland in de afgelopen jaren: ‘Dieren en mensen moeten zich continu aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Doen ze dat niet, dan zullen ze niet overleven. Voor organisaties geldt precies hetzelfde, wat ook wel ‘economisch darwinisme’ wordt genoemd. Daarom hebben we met de stappen van de afgelopen jaren, ingespeeld op de maatschappelijke veranderingen. Met deze nieuwe koers kunnen we ook in de toekomst een belangrijke rol blijven vervullen in het verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland.’

‘Als ik de stappen van onze eigen organisatie afzet tegen de ambities uit het regeerakkoord, dan vraag ik me af of het platteland en de landbouw zich wel voldoende kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en de nieuwe wereld, om bestaanszekerheid te hebben. Daarom roep ik het nieuwe kabinet op, om en niet alles bij het oude te laten en de maatschappelijke opgaven te omarmen. Werk dit uit in realistisch en haalbaar beleid, zodat het platteland en de agrarische sector ook in de toekomst perspectief blijven houden.’